­

سالن کنفرانس وزارت دارائی

سیستم کنفرانس به همراه پرده های تزئینی

سالن آمفی تاتر اداره برق ارومیه

سیستم صوت و تصویر به همراه پرده های تزئینی سن

سالن آمفی تاتر مرکزی دانشگاه اصفهان

سیستم صوت وتصویر و پرده های تزئینی صحنه

سالن آمفی تاتر اداره سرپرستی امورشعب بانک صادرات ( بیرجند)

سیستم صوت وتصویر و پرده های تزئینی صحنه

سالن آمفی تاتر دانشگاه آزاد اسلامی مشهد ( واحد قاسم آباد)

سیستم صوت و تصویر به همراه پرده های تزئینی صحنه

سالن آمفی تاتر مرکزی دانشگاه آزاد خوراسگان

سیستم صوت وتصویر به همراه پرده های تزئینی صحنه

سالن آمفی تاتر دانشگاه پیام نور بیرجند

سیستم صوت وتصویر به همراه پرده تزئینی صحنه

سالن امفی تاتر بسیج اردبیل

پرده های تزئینی صحنه

سالن آمفی تاتر انستیتو تغدیه

سیستم صوت وتصویر به همراه پرده های تزئینی سن

تالار امیرکبیر دانشگاه تهران

سیستم صوت وتصویر به همراه پرده های تزئینی صحنه