توضیحات پروژه

سیستم صوت وتصویر به همراه پرده های تزئینی سن