توضیحات پروژه

سیستم صوت و تصویر به همراه پرده های تزئینی صحنه