توضیحات پروژه

سیستم صوت وتصویر به همراه پرده تزئینی صحنه