توضیحات پروژه

سیستم کنفرانس به همراه پرده های تزئینی