توضیحات پروژه

سیستم صوتی وتصویری و نورپردازی به همراه پرده های صحنه