توضیحات پروژه

سیستم صوت وتصویر و پرده های تزئینی صحنه