توضیحات پروژه

سیستم پخش دالبی . پرزکتور ۳۵ میلی متری وصوت وتصویر