به وب سایت شرکت صحنه سازان زیگورات خوش آمدید!

شركت صحنه سازان زيگورات درسال ۱۳۸۶ درتهران ودرزمينه طراحي وتجهيز سالنهاي سينما وآمفي تاترواجراي پروژه هاي حرفه اي صدا و نور و ماشينري صحنه تاسيس گرديد.

پروژه های ما!

پروژه ها!